رونمایی از نفیس ترین روفرشی کشدار مخمل ایرانی در نمایشگاه پاریس